Studia podyplomowe

Ogólna charakterystyka
Baza dydaktyczna
Aktualności
Do pobrania
Kontakt
Specjalności

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - NOWOŚĆ! Zarządzanie w Przedsiębiorstwie i Administracji Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Zarządzanie Lokalnymi Sieciami Komputerowymi Studia dla Nauczycieli Techn. Informac. i Informatyki
Organizator studium

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Elektrotechniki, Automatyki
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki

Kierownik: prof. dr hab. inż Ewa Dudek-Dyduch
e-mail: edd@agh.edu.pl
tel. 607 587 780

Program Zajęć

Dlaczego warto wybrać


Dlaczego warto wybrać

Koncepcja realizacji podyplomowych studiow specjalistycznych Inspektor Ochrony Danych Osobowych - audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest wynikiem zgłaszanych potrzeb specjalistycznego kształcenia osob zaangażowanych w procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji
i stanowi wyjście naprzeciw zmianom
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego:

RODO

określającego w art. 37 ust. 5 działania zwiększające świadomość, (Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39. szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty[..].
W związku z wejściem w pełnym zakresie w życie RODO, powstała zatem naturalna potrzeba edukowania kwalifikowanych specjalistów / audytorów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w celu sprawnego wypełnienia zadań określonych datą 25 maja 2018r.

W procesie przygotowania prowadzący zajęcia praktycy z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania
w oparciu o PN 27000 przekażą WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI w praktycznym działaniu audytorskim.
Podstawę analizy i oceny stanowić będą przepisy:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO),

 • Konstytucja RP,

 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 r poz.1000,

 • ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

 • Polskie Normy ISO 27001; 27000;27002;27005,

 • Specjalistyczna literatura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.


Umiejętność właściwej organizacji, planowania i wykonania audytu bezpieczeństwa informacji - chronionych zasobów [aktywów informacyjnych] wymaga stałego doskonalenia i reagowania na nowe kategorie zagrożeń. Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych i audytów bezpieczeństwa na rzecz administracji i przedsiębiorstw.

SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi;

 • osób wyznaczonych do wykonywania funkcji audytorów bezpieczeństwa informacji;

 • doradców i konsultantów oraz:

 • - kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców

 • - kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość),

 • - kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)

- osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy,

Inspektorzy Ochrony Danych w przyszłości, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy)

KADRA DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści [ audytorzy wiodący PN 27001] z zakresu teorii i praktyki zarządzania informacjami. Wartością dodaną będzie możliwość wymiany doświadczeń w zróżnicowanych charakterach i celach działań organizacji.

KORZYŚCI ZE STUDIÓW:

Ukończenie studiów pozwoli na zapoznanie się z wiedzą umożliwiającą wykonywanie zadań audytora w oparciu o praktyczną wiedzę i umiejętności zastosowania PN w praktyce, oraz w wypełnianiu ustawowych zadań Inspektora ODO, a także udzielanie porad oraz konsultacji stronom trzecim.


Planowana liczba uczestników: do 30 słuchaczy Czas trwania studiów: 2 semestry

Zakończenie czerwiec 2019 r Egzamin projekt z tematyki studiów

Sposób organizacji : NIESTACJONARNE

OPŁATY 4.500 ZŁ za CAŁOŚĆ STUDIÓW

Proponowana obsada kierownika studiów:
Kierownik: prof. dr hab. inż Ewa Dudek-Dyduch
Opiekun merytoryczny studiów: Jarosław Feliński

www - https://www.agh.edu.pl/index.php?id=2342

Plan i ramowy program studiów podyplomowych Informatyka i Zarządzanie
Semestr I


Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

1

Prawne regulacje ochrony danych w działaniach audytora SZBI

16/16

5

2

SZBI w świetle normy PN-ISO/IEC 27001:2014 - zakres teoretyczny -.

16/32

5

3

Analiza i ocena funkcjonalności SZBI Seminarium przedmiotowe

16/48

5

4

SZBI w praktyce ABI / IODO w świetle PN ISO 27001:2014

16/64

5

5

Metodyka oceny efektywności SZBI

16/80

5

6

Metodyka oceny efektywności materiału audytowego

16/96

5


96

30

Semestr II


Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

1

Zarządzanie jakością SZBI

16/16

4

2

Szacowanie ryzyka SZBI w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27005:2014

16/32

4

3

Zarządzanie ciągłością działania SZBI w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 24762:2010 - Seminarium przedmiotowe

16/48

4

4

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce IODO w świetle PN ISO 27001:2014 zajęcia praktyczne w organizacji

16/64

4

5

Metodologia prowadzenia zajęć poaudytowych ndragogika

16/80

4

6

Bezpieczeństwo danych w sieciach i systemach

16/96

4

7

Komunikacja werbalna sztuka prezentacji

Warsztaty prezentacja opracowania dyplomowego

16/112

Egzamin
6


112

30Xx

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

1

Prawne regulacje ochrony danych w działaniach audytora SZBI
Seminarium przedmiotowe

16/16

5

2

SZBI w świetle normy PN-ISO/IEC 27001:2014 - zakres teoretyczny
Seminarium przedmiotowe -

16/32

5

Możliwe są zajęcia obieralne w ilości 8 godz., po uzgodnieniu ze słuchaczami.

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Jarosław FELIŃSKI - twórca autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI [od 2013] oraz IOD [od 2017]. Praktyk, wykładowca wyższych uczelni, opiekun studiów ABI i IODO. Audytor Wiodący ISO PN 27001 IRCA. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych [SIODO].

Symbol efektu kształcenia

Treść efektu kształcenia:

WIEDZA


SP_W01


SP_W02


SP_W03


...
Efekty kształcenia:

 1. wiedza - absolwenci uzyskują:

- specjalistyczne przygotowanie w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych w regulacjach krajowych i międzynarodowych,

- niezbędny zakres i poziom wiedzy w zarządzaniu organizacją / organizacjami o zróżnicowanych strukturach,

- głębokie teoretyczne podstawy metodyki realizacji procesu audytu [wewnętrznego; zewnętrznego],

- wiedzę w zgodności z obecnymi potrzebami administratorów, potrzebami rynku pracy, doradztwa specjalistycznego,

- profilowaną wiedzę specjalistyczną zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, oraz w perspektywie zmian ustawowych
Symbol efektu kształcenia

Treść efektu kształcenia:

UMIEJĘTNOŚCI


SP_U01


SP_U02


SP_U03


...

 1. umiejętności - absolwenci uzyskują:

- specjalistyczne profesjonalne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia analiz dziedzinowych, szacowania ryzyka i zachowania ciągłości działania organizacji,

- podstawy prawidłowej analizy przepisów prawa po nowelizacji / - ach,

- zdolność zastosowania wiedzy w praktyce zarządzania organizacjami o zróżnicowanej wielkości i charakterze działania,

- podstawy profesjonalnego przygotowania i prowadzenia zajęć na potrzeby organizacji, lub działalności na rzecz innych podmiotów [ outsourcing],

- teoretyczne i praktyczne składniki wiedzy do wypełniania funkcji konsultanta [doradcy], rozwój zawodowy,Symbol efektu kształcenia

Treść efektu kształcenia:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE


SP_K01


SP_K02


SP_K03


...

 1. kompetencje społeczne - absolwenci uzyskują:

- umiejętności i wiedzę wymaganą na specjalistycznym stanowisku niezbędną w relacjach z klientami, będącą podstawą zgodnego z prawem wyjaśniania sytuacji kolizyjnych [skargi, spory, wnioski w zakresie praw do kontroli treści przetwarzanych danych osobowych ],

- zdolności odpowiednio prowadzonej polityki informacyjnej na rzecz społeczeństwa,

- kompetencje standaryzacji usług z podmiotami związanymi w obszarach ochrony danych osobowych [wymagania i kontrola dostarczanych usług],

- etyka pracy administratora / audytora, obiektywizm oceny audytowej, neutralność i niezależność oceny
Opiekun merytoryczny studiów:

Autor programu - Jarosław Feliński

Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Autor programu - JAROSŁAW JAN FELIŃSKI

75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 138/4 jaroslaw.felinski@gazeta.pl Kontakt telefoniczny: mb. 602-105-852 mb. 508-608-136Uwaga! Osoby zainteresowane studiami proszone są o wypełnienie punktów 1-8 oraz 13 powyższego formularza oraz dostarczenie go do pawilonu B1, III piętro, pok. 310.

© 2012-2016 Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie